Zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Stara Wieś

W dniu 28 stycznia 2017 roku w Domu Strażaka w Starej Wsi odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej. Na walnym zebraniu sprawozdawczym podsumowano roczną działalność jednostki OSP w zakresie realizacji zadań statutowych. W zebraniu oprócz licznie zebranych członków czynnych, młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt i chłopców, członków honorowych i wspierających, przybyli liczni goście, m. in.: Józef Rzepka – Burmistrz Brzozowa, Edward Sabik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie, bryg. Krzysztof Folta – naczelnik wydziału Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, Edward Rozenbajgier – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie, Daniel Boroń – Radny Rady Miejskiej w Brzozowie, Stanisław Owoc – emerytowany proboszcz parafii Stara Wieś, Tomasz Nogaj – Kapelan Strażaków gminy Brzozów, Lucyna Szydłowska – sołtys Rady Sołeckiej w Starej Wsi.

Obszerne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zadań statutowych oraz z prac na rzecz miejscowego środowiska złożył Stanisław Chrobak – Prezes zarządu OSP Stara Wieś. Po złożeniu sprawozdań komisji rewizyjnej oraz powołanych komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.  Następnie zebranie przyjęło plan realizacji zadań na rok bieżący oraz plan finansowy.

W wolnych wnioskach głos zabierali zaproszeni goście, m. in. Stanisław Bober z UM w Brzozowie, który przedstawił informację z realizacji zadań finansowych w zakresie bieżącego utrzymanie jednostek OSP w 2016 roku, z uwzględnieniem zadań realizowanych w jednostce OSP Stara Wieś.

Prezes Edward Rozenbajgier przedstawił sprawy w zakresie proponowanego dodatku emerytalnego dla strażaków ratowników oraz bieżących zadań jakie czekają jednostki OSP, m. in.  w zakresie dotacji MSWiA i firm ubezpieczeniowych dla jednostek OSP.

Pan Józef Rzepka – Burmistrz Brzozowa podziękował strażakom jednostki OSP Stara Wieś za realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Podkreślił znaczenie strażaków OSP w systemie zapewnienie bezpieczeństwa oraz podkreślił, że jednostka OSP Stara Wieś jest wiodącą jednostką w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa p. poż. na terenie gminy i powiatu brzozowskiego. Następnie burmistrz przekazał na ręce prezesa Chrobaka kluczyki do samochodu Ford Transit, który będzie służył w jednostce jako lekki samochód pożarniczy.

Bryg. Krzysztof Folta przedstawił sprawy udziału jednostek OSP w zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych  oraz planowane szkolenia strażaków ratowników w roku bieżącym.

Miłym akcentem był wniosek Edwarda Sabika – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie, radnych sołectwa Stara Wieś oraz Pani Lucyny Szydłowskiej –  sołtys sołectwa –  o przekazanie dotacji  z diet radnych oraz Pani sołtys na rzecz jednostki OSP Stara Wieś. Jest to już druga taka dotacja, poprzednia – w roku ubiegłym –  została wykorzystana na  zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Następnie przedstawiona została strona internetowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi , która w ostatnim okresie czasu została uruchomiona na serwerze Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

SB
foto: WM

Mercedes Benz 602 D KA 2.4 ccm3

Dzięki staraniom Zarządu OSP, w ramach współpracy z niemiecką jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej Walldorf Hessen e.V., w roku ubiegłym, został pozyskany samochód pożarniczy z – Mercedes Benz 602 D KA 2.4 ccm3.

Samochód ten w czerwcu 2016 r., decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, został wprowadzony jako lekki samochód pożarniczy i nadano mu radiowy kryptonim wywoławczy RF 419-07 (numer operacyjny). Pojazd spełnia ważną rolę w systemie ratowniczo-gaśniczym naszej jednostki w działaniach ratowniczych.